Imageเสียงแว่วมาจากในคุก " ถ้าไม่ตีตรวน ....มันก็จะไปทำร้ายคนอื่น......" " ขืนถอดตรวนออก ถ้ามันหนีไป....ใครจะรับผิดชอบ "......ฯลฯ ถ้าไม่อยากปวดหัว ก็อย่าคลิกเข้าไปอ่านต่อ.....

การใช้โซ่ตรวนกับผู้ต้องขังโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอ ทำให้กรมราชทัณฑ์ถูกวิพากวิจารณ์จากบุคคลภายนอกอยู่เสมอและเป็น จุดอ่อนในคุก ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

องค์การสหประชาชาติ : ข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
Imageข้อ 33 เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ใช้เพื่อการลงโทษ
ข้อ 34 การใช้เครื่องพันธนาการ จะต้องไม่ใช้นานเกินความจำเป็น

 

 

องค์การนิรโทษกรรมสากล

Image " .....โซ่ตรวน กุญแจมือ กุญแจเท้า และเครื่องพันธนาการต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้อย่างพร่ำเพรื่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆทั่วโลก ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงความโหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง สมควรได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรีบด่วน ....."

 

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

Imageมาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา 26 การให้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
Imageมาตรา 14 ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่
(1) เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(2) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบ อันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น
(3) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(4) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควร ที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ
(5) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการ เนื่องแต่สภาพของเรือนจำ หรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น ภายใต้บังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง และที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น

ความเห็นของแพทย์

Image".....โซ่ตรวนและเครื่องพันธนาการส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของผู้ที่ถูกพันธนาการ....."

 

 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

Image".....การตีตรวน บางทีก็จำเป็น เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่นๆ นอกจากนี้ การควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีก็เป็นภาระกิจหลักของเรา ถ้ากรมราชทัณฑ์มีเจ้าหน้าที่มากกว่านี้.... มีเรือนจำที่มั่นคงแข็งแรงกว่านี้....โซ่ตรวนจะเป็นอุปกรณ์สุดท้ายที่เราจะนำออกมาใช้......"

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :